Daha önceki girdimizde, Cyber Struggle bünyesinde uygulanan özgün eğitim metodolojisine yüzeysel bir giriş yapmıştık. Bu makalede, giriş yaptığımız alanlara yönelik temelde ne gibi parametreler öne çıkarılıyor, bunu yaparken nasıl bir metodoloji izleniyor, bunlara değinmek istedik.

Yinelemekte fayda var, ticaret eğitimin kaliteli hale getirilmesine fayda sağlasa da, ne amaçla yapılırsa yapılsın, eğitimin temel amacı insandır. Odağında insan taşır. Temel amaç insana yönelik olmalıdır. Dolayısı ile eğitimin bu ciddiyetle temelden dizayn edilmesi gerekir.

Bir eğitimin kalitesi esasında, belirlenen parametreler ve bu parametrelerin ne kadar karşılandığı ile ilgilidir. Bu noktada “dönüt” kelimesinin ne olduğunu tanımlamakta fayda vardır. Dönüt, hedefin gerçekleşme derecesine bakılarak, sistemin işleyip işlemediğini, işlemeyen yanların neler olduğunu, bunların nasıl ve ne yolla giderileceğini belirlemek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen isimdir.

Bu açıdan bakıldığında, sistemin muhakkak kendisini beslemesi gerekir. Bu besleme ise, insan odaklı çıktıların değerlendirilmesi ile olduğunda daha sağlıklı hale gelecektir

Teklik

Öğrenene seçenek sunmak doğru metodolojinin en temel bileşenlerinden biridir. Daha sonraları değinilecek sosyal ortam oluşturma sürecinin öğrenmeye etkisinin büyük olduğu gerçeği bir tarafa, birey olarak öğrenenin muhakkak farklı seçeneklerle beslenmesi gerekir. Öğreten sistemin, öğretimi kendi geleneklerinden olabildiğince bağımsız bir şekilde sunması önemlidir. Söz gelimi, bir problemin çözümü olarak, öğretenin yılların verdiği alışkanlıklarından öte, öğrenen tarafından farklı şekillerde çözebilmesi teşvik edilmelidir. Bu öğrenene seçenek sağlar. Öğreneni yönlendirmenin, özgünlük çizgisini aşmaması ve özgün bir tavır oluşturma açısından destekleyici olması gerekir.

Bununla beraber, öğrenilen bilgilerin daha önceden öğrenilmiş bilgilerle ilişkilendirilmesi, korelasyona ve analojiye tabi tutulmasının yolu açılmalı, hatta konu ve uygulama sıralamasının buna uygun olarak dizayn edilmesi oldukça hayatidir. Bu süreçler öğrenenin kendi öğrenme, problem yaratma ve özgün çözüm stili oluşturma konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Aynı zamanda öğrenme şeklini tanıması, farkında olması hatta kendisine yeni öğrenme şekli yaratmanın kapısını aralayacaktır.

Duygular

Etkili bir programın, kursiyerlerde davranış, alışkanlık, düşünce değiştirmesi önemlidir.

Bu noktada bir diğer husus da duyguların kendisidir. Öğrenim bağımsız bir süreç değil, bir bütündür. Bir alanda belirli bir konunun öğrenilmesinden çok daha büyük anlam taşır. Belki bu aşamada öğrenmenin nedenleri konusunu belirlemek önemli olacaktır. Zira öğrenme, bir konunun özümsenmesinden öte, özümsenen konuda üretkenlik sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Üretkenlik söz konusu olduğunda ise, yalnızca beynin bir veriyi işleyip anlamasını düşünmek eksik kalacaktır.

Öğrenenin, duygularını açıklama konusunda cesaretlendirecek bir altyapının var olması gerekir. Acı, eğlence, oyun, vb gibi doğrudan duyuların kendisi yahut onları harekete geçirecek şeylerin sürecin her anına yedirilmesi gerekir. Algı ancak verinin duyu organlarına ulaşması ile gerçekleşir. Bu nedenle sistem oluşturulurken bu gerçeklik asla geri planda tutulmamalıdır.

Anlam

Klasik sistemlerde genelde eleştiri yahut soru işareti olarak algılanan sorulardan birisidir “bu benim ne işime yaracak?” sorusu. Sistemin muhakkak bütüncül öğrenmeye yer vermesi gerekir. Geştalt der ki, parçaların toplamı hiç bir zaman bütün etmez. Bir ölçüde doğrudur. Parçaları bir araya getirmek bütüne ulaşmak adına yeterli bilişsel durumu oluşturmayabilir. Bütünün kendisini görebilmek farklı bir bilişsel anlayış ve vizyon sağlayacaktır.

Bu nedenle çalışma, gelişim ve çevresine bunu yansıtma adına yeterli zaman verilmesi şarttır. Tüm bu parametreler, korelasyon, özgün çözüm eğilimi gibi diğer parametrelerle birleştiğinde, bütünü görme konusunda önemli konfor sağlayacaktır.

Bütün ise anlamdır. Bütünün görülmeye başladığı andan itibaren, geçirilen süreçten, gelecek projeksiyonuna kadar hemen her alanda anlamlandırma aktiviteleri hızlanacaktır.

Döngü ve Ritim

Öğrenenlerin kendilerini keşfedebilecekleri ortamın yanı sıra, öğretenlerin de onların heyecanını ve duygusunu tanımaları ve doğru yönetmesi gerekir. Bu noktada enerjik etkinler doğru oranda kullanılmalıdır. Bu etkinlikler öğrenenlerin keşiflerinde olduğu kadar öğreten sistem için de doğru yönlendirme ve yönetim açısından faydalı olacaktır.

Ritüeller, zorluklar ve yenilikler, doğru dozajda ancak o zaman verilebilir. Bu noktada sistemin temel standartlarına ek olarak, öğrenenin durumuna ait yönetim parametresi de sürece dahil olacaktır. Belki anlık müdahaleler ve farklı alan hakimiyeti ihtiyacı doğuracaktır. Bu durum ise, temelden uzaklaşmadan, değişen öğrenene göre maksimum faydayı üretmeye yardımcı olacaktır.

Ritüeller, zorluklar ve yenilikler aynı zamanda duyguları besleyerek anlamlandırma konusunda takviye yaratacaktır. Zorlukların üstesinden gelme, öğrenene alan sağlandığında, özgünlüğün ve çeşitliliğin beslenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Korkularla Baş Etme

İdeal performans durumuna yönelik olarak daha önce bir yazı kaleme almıştık. Yukarıda anlatılan bu süreçlerin en önemli düşmanlarından birisi korku ve stres’dir. Korkular ve streslerin kaynağı herkeste farklıdır. Bazen işin kendisi iken, bazen bir üst makam, bazense tamamen psikolojik nedenler olabilir.

Öğrenene sistem içerisinde demokratik ortam sağlanması, duygularının desteklenmesi ile yaşadığı stres ve baskı hissini yönetilebilir hale getirmede oldukça yardımcı ve teşvik edici olacaktır.

Öte yandan korkuları ve yaşadığı stresle yüzleştirme, pasif agresyon davranışlarını durdurmaya yönelik etkinlikler de yüksek oranda başarım elde edilmesini kolaylaştıracaktır. Söz gelimi, Cyber Struggle sertifikalarına yönelik eğitim programlarında, kimi durumda yüksekten korkan öğrenenlerle karşılaşılmıştır. Dışarıdan bakıldığında yükseklik korkusunun, Siber Mücadele süreci ile ilgisinin olmadığı düşünülse de, aslında öğrenmenin bir bütün olduğu kaçırılmaktadır. Yükseklik korkusunu yenebilen öğrenenin elde ettiği toplam tecrübe, ana faaliyet alanında farklı şekillerde kendini pozitif yönde gösterecek ve bir alışkanlık kazandıracaktır.

Bir başka önemli husus da ödüllendirme tabanlı öğrenimden uzaklaşılmasıdır. Bu metotların uygulanması ve korku, stress, baskı gibi olumsuz süreçlerin yönetilmesini kolaylaştıracak şey, ödüllendirme değildir. Burada odaklanılması gereken ana konu, yine anlam, duygu ve diğer kategorileri de besleyecek olan içsel motivasyon sağlanması olacaktır. Anlamla birleşmiş içsel motivasyon öğrenme sürecinde oldukça etkin bir rol oynayacaktır.

Değerlendirme

Öğretenin ve öğrenenlerin zamanında dönüt vermesi önemlidir. Özellikle öğrenen ekip içerisinde yüksek iletişim sağlanması yine öğrenme sürecinde yüksek besleyiciliğe sahiptir. Hataların olumlu öğrenme yoluna çevrilmesi, öğrenenlerin ekip çalışması ile kolaylaştırılabilir. Alan tanıma, öğrenenlerin kendilerini anlamalarına olanak sağlayacak etkinliklerde bulunma değerlendirme sürecine destek olan temel taşlardır.

Değerlendirme, sürecin her anında olmalıdır. Öğretme sürecinden sonra gelecek, salt sınav odaklı değerlendirmeler, öğrenenin anlık başarımını ölçse de, potansiyeli ve katma değer olasılığı hakkında ciddi yanıltıcı veriler oluşturabilir. Bu bağlamda her an her dakika, değerlendirme ve geribildirim süreçleri sistemin içerisine yedirilmelidir.

Geribildirimler, öğrenenin yolculuğuna faydalı olduğu kadar sistemdeki optimizasyon ihtiyacı olan noktaları da açığa çıkaracaktır. Bu açıdan bakıldığında öğretme süreci de en az öğrenen kadar dinamik olmalıdır. Standartlaşma, sistem dinazmi sınırını aşmamalı ve gelişime, adaptasyona ve değişime direnç getirmemelidir.

Ekstralar

Öğrenme sürecinde yukarıda anlatılan ana kategorilere ek olarak, zihin haritaları kullanımına yer vermek önemlidir. Zihin Haritası tekniği, temelini 1970’ li yıllarda Dr. Roger Sperry ve arkadaşlarının beyinle ilgili çalışmalarından almaktadır. Not almadan, düşünmeye kadar zihin haritası tekniğini teşvik edici süreçlerin eğitim içerisinde bulunmasına özen göstermek, bellek ve yaratıcılık açısından destekleyici olacaktır.

Öğrenenin bulunduğu çevreyi kullanmasını sağlamak, beyin beden birlikteliğini sağlayacak aktiviteleri desteklemek, öğrenenin gelişimine katma değer yaratacaktır. Ortamı müzik ve poster gibi şeylerle zenginleştirme, ortam içerisinde hareket etmelerini sağlamak yine önemli katkı unsuru olarak sistem içerisinde muhakkak dizaynın bir parçası olarak düşünülmesi gerekir.

Tartışmak, negatif bir anlayış barındırsa da, aslında öğrenenin kendi bilgisini yapılandırmada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, zaman zaman tartışma ortamları yaratmak önemlidir. Cyber Struggle bünyesinde bu ortamın oluşması için, konunun bilerek yanlış anlatıldığı bir yöntem dahi seçilmektedir. Bu öğrenenleri, konu üzerinde fikir yürütmeye ve tartışmaya itmekte, nihayetinde doğruya ulaşarak hem kalıcı belleğe hem de, bilginin daha doğru yapılandırmasına destek olduğu tecrübe edilmiştir.

Öğrenme süreci yalnızca sınıfı kapsayan bir süreç olmamalıdır. Saha uygulamaları, hem bulundukları çevreyi kullanmalarına olanak tanıyacak, hem de öğrenmeyi sınıfta yapılan bir retorik olmaktan çıkarıp, öğrenenin hayatında süreklilik taşıyan bir olgu haline getirecektir.

Öğrenenin sosyal çevresi ve öğretilen sistem arasında ilişki kurmasını sağlamak önemlidir. Öğrenenin sistem içerisinde yer edinmesini sağlayacak şekilde dizaynın yapılması gerekir. Sistem ile öğrenen arasında, öğrenenin isteği doğrultusunda ilişki düzeyi sunacak bir sürecin varlığı, yine öğrenme sürecini kısıtlı bir zaman diliminden çıkarıp, uzun bir sürece yayacak ve hayatının bir parçası haline getirmesinde destek olacaktır.

Cyber Struggle, bireyi ve ekibi odak noktasına koyan bir kurumdur. Bu vizyon ve misyonla, özgün bir eğitim metodolojisi geliştirmiş ve yüksek başarım elde etmiştir. Mezunlarımız için hem karakterleri, hem hayata bakış açıları hem teknik donanımları çerçevesinde gelen pozitif geribildirimlere ek olarak şu soruyla karşılaşmaktayız “nasıl bu kadar kısa zamanda bu değişimi sağlıyorsunuz?”. Sıklıkla bu sorularla karşılaşmaya başlayınca, belki diğer eğitim kurumlarına yahut bireylere faydası olur düşüncesiyle, sistemimizi oturttuğumuz temel değerleri paylaşma kararı aldık. Bu makale, paylaşımlar çerçevesinde hazırlanmıştır. İlerleyen günlerde tüm bu değerleri, nasıl Agile süreçler ve Scrum metodu ile birleştirmeye çalıştığımıza yönelik bir makalemiz daha olacak.